Alkmaar.nl gebruikt cookies.   Ja, ik accepteer alle cookies Cookies instellen en meer informatie

Bezwaren belastingen

Algemeen 
Is uw aanslag of WOZ-beschikking volgens u onjuist, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag of beschikking een bezwaarschrift indienen bij het Inspecteur Belastingen, postbus 796, 2130 AT Hoofddorp. U moet uw bezwaarschrift motiveren; u moet dus aangeven waarom u het niet met de aanslag eens bent. 

  1. Binnen één week na uw bezwaar stuurt de afdeling Belastingen u een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift.
  2. De uitspraak: Als het bezwaarschrift is ingediend in de periode 1 januari tot en met 19 november, dan wordt binnen het jaar uitspraak gedaan. Als het bezwaarschrift is ingediend van 20 november tot en met 31 december, dan wordt binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak gedaan.
    De gemeente streeft ernaar om een bezwaarschrift over de belastingplicht binnen vier maanden af te handelen.  Mochten deze termijn niet worden gehaald, dan ontvangt u schriftelijk bericht waarom de termijn niet wordt gehaald.
  3. Een  eventueel door de gemeente terug te storten bedrag, wordt binnen vier weken na onze uitspraak op uw bezwaar op uw bankrekening teruggestort. Voorwaarde is dat uw rekeningnummer bij onze administratie aanwezig is. Het bedrag kan ook worden verrekend met openstaande schulden waarvan de betalingstermijn is verstreken.
  4. U kunt ook via de website een bezwaarschrift indienen voor de meeste gemeentelijke belastingen. Het gebruik van uw Burger Service Nummer BSN noodzakelijk.

 

Klik voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift.

 

Overheidsinstanties moeten bij een bezwaarschrift beslissen binnen de wettelijke termijn (zie punt 2 hierboven). Als de wettelijke termijn wordt overschreden kan u een verzoek tot het betalen van een dwangsom indienen. Afhankelijk van de overschrijding kan de dwangsom maximaal 1260,00 euro bedragen.

Beroepschrift
Als uw bezwaar niet wordt toegewezen, kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank Noord Holland. In het antwoord op uw bezwaar wordt aangegeven hoe dit in zijn werk gaat. Voor het indienen van een beroepschrift over gemeentelijke belastingen of een waardebeschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken is griffierecht verschuldigd.

Geen automatische uitstel van betaling
U kunt alleen uitstel van betaling aanvragen voor het door u bestreden bedrag (het gedeelte van het bedrag waar u het niet mee eens bent) tijdens het bezwaar en/of beroep.

 

Servicenormen hond service normen

Laatste wijziging: 24 februari 2014

Deel deze pagina via: